hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

 unnamed

asi

Obecnie zakończyliśmy już opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy”.

Integralna częścią tej Strategii jest Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy.

Strategia rozwoju gminy obejmuje potrzeby i możliwości w zakresie zagospodarowania wsi w wodę, budowy i naprawy dróg i mostów, wyznaczenie skupisk zieleni, ścieżek rowerowych, ścieżek edukacyjno – ekologicznych, parkingów oraz placów zabaw.

Strategia ujmuje tez zmianę nazwy miejscowości gmin oraz wprowadzenie nazwy placów i ulic.

Szczególne znaczenie przypisujemy budowie i renowacji zbiorników wodnych oraz trwałym skupiskom drzew.

Przechodząc do problemu należy zaznaczyć, iż występuje brak środków na budowę 70 km linii wodociągowej oraz naprawę 62 km dróg gminnych.

Problemem dla władz gminy jest zagospodarowanie majątku Gminnej Spółdzielni (baza o pow. 4 ha) w zasadzie w pełni uzbrojona oraz majątku po dwóch byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które są obecnie we władaniu Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie. Chodzi w tym wypadku o pozyskanie inwestora z zewnątrz a warunki miejscowe dla realizacji tego celu są sprzyjające.