„Bogu na chwalę, ludziom na ratunek”, w tych kilku słowach  mieści się cała idea służby  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym.

Ochotnictwo strażackie – najstarsza organizacja społeczna na wsi  w naszym kraju rozpoczęła  swoją działalność w okresie zaborów. Odegrała ona ważną rolę walcząc z plagą pożarów oraz innych  lokalnych zagrożeń .

Tradycja Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym sięga odległych czasów zaboru rosyjskiego. Chociaż powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym jako zorganizowanej służby pożarnej przypada na rok 1917, to już na długo wcześniej miejscowa społeczność podejmowała działania mające na celu obronę i walkę z pożarami oraz innymi kataklizmami. Często były to akcje o charakterze spontanicznym, z udziałem przypadkowych uczestników, ale dały one początek powołania zorganizowanej grupy strażaków - ochotników.

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym  obfitują       w wiele ciekawych wydarzeń, obejmujących okres 100 lat. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami oraz społecznikowską działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa,  bezinteresownego niesienia pomocy drugiej osobie, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym  na trwale wpisali się w historię oraz życie publiczne w swojej rodzinnej miejscowości.

Zanim jednak przystąpię do omówienia  rysu historycznego działania jednostki OSP w Gradzanowie Kościelnym, pozwólcie drodzy druhowie, szanowni państwo, że uczcimy  minutą ciszy tych wszystkich druhów,  którzy zmarli   w całym okresie  istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę zatem wszystkich  o powstanie oraz uczczenie minutą ciszy tych wszystkich, którzy  na stałe od nas odeszli – dziękuję .

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym sięgają  1917 roku, kiedy tereny te były pod władaniem zaboru rosyjskiego, a gmina obejmujące te tereny nazywała się Gradzanowo.

 Z braku dokumentacji z pierwszych lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej trudno jest wymienić dokładnie pierwszych jej  założycieli. Jednakże z przekazu ustnego ustalono, że założycielami jednostki bądź też osobami, którzy przyczynili się    do utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej byli:

- dh Drabczyński Bonifacy

- dh Jastrzębski Antoni

- dh Pazik Józef

- dh Winkowski Tadeusz

Na początku  swojej działalności Ochotnicza Straż Pożarna  w Gradzanowie Kościelnym borykała się z problemami finansowymi, z brakiem potrzebnego sprzętu gaśniczego, mundurów ochronnych oraz chyba najważniejszych elementów wyposażenia Straży Pożarnej – wozu bojowego oraz budynku remizy strażackiej.

Jednak pomimo braku środków pieniężnych, sprzętu gaśniczego zapał strażaków nie gasł. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu, zakupiono w 1927 roku sztandar dla  jednostki   oraz podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, wówczas obowiązujący.

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwę w działalności Straży Pożarnej. Przyczyna była oczywista – mobilizacja części strażaków ochotników do wojska, ratowanie życia w rodzinach, działania wojenne.

 Po zakończeniu działań wojennych, funkcjonowanie Straży Pożarnej zostało reaktywowane.

 Z inicjatywy dh Witolda Borowskiego oraz dh Kazimierza Plucińskiego         w 1957 roku wybudowano obecny budynek remizy OSP, z udziałem dofinansowania  Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Sierpcu . W lokalu tym odbywały się  zabawy wiejskie z udziałem „loterii fantowych” oraz odbywają się zebrania wioskowe, spotkania samorządowe oraz  lokalne festyny .                    W  1966 roku strażacy ochotnicy posiadali  własną motopompę pożarniczą marki Polonia P-03 oraz podstawowy sprzęt towarzyszący: węże strażackie, prądownicę, rozdzielacz, mundury ochronne, mundury wyjściowe,  itp.

W połowie lat 60-tych  Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sierpcu przekazała nieodpłatnie jednostce OSP używany  średni samochód gaśniczy marki FORD  z autopompą. Kierowcami tego samochodu byli druhowie:          Jan Kaniecki, Ryszard Rogowski, Jan Winkowski, natomiast mechanikiem samochodowym był dh Marian Gorczyca. Samochód ten został wyzłomowany   w 1978 roku.

W 1978 roku dzięki  pomocy Komendy Rejonowej Straży Pożarnej                 w Żurominie,  jednostka OSP otrzymała   w użytkowanie  średni samochód gaśniczy marki STAR 660 oraz motopompę gaśniczą marki Polonia  P-05. Kierowcami oraz jednocześnie  mechanikami sprzętu strażackiego byli druhowie: Jan Winkowski , Czesław Kowalski, Aleksander Jastrzębski. Samochód ten służył   druhom w działaniach ratowniczo-gaśniczych                  do 2004 roku.   W 1973 roku ze zbiórek publicznych jednostka OSP  zakupiła sobie drugi sztandar.  

Współczesna Ochotnicza Straż Pożarna w Gradzanowie Kościelnym, to organizacja społeczna funkcjonująca jako stowarzyszenie zarejestrowane          w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Jest ona wyposażona                  w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy oraz średni samochód gaśniczy       marki STAR . Prowadzi ona aktywną , bezinteresowną pomoc w ratowaniu mienia oraz życia ludzi, narażając niejednokrotnie  na  uszczerbek  własne zdrowie  lub utratę życia  druhów.

 Przykładem  takich działań jest m.in. pomoc druhów w likwidacji powodzi   w powiecie płockim w 2011 roku,  likwidacja „ptasiej grypy”   w powiecie żuromińskim w 2008 roku, czy też prowadzone działania ratowniczo- gaśnicze na terenie gminy  Siemiątkowo oraz powiatów ościennych.

Do stałego kalendarza imprez strażackich z udziałem druhów  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym  należy zaliczyć:

- obchody  gminne  oraz powiatowe z okazji Dnia Strażaka

- udział w uroczystościach kościelnych

- uczestnictwo w uroczystościach samorządowych z okazji  Dni Siemiątkowa

- udział w zawodach sportowo – pożarniczych 

- organizowanie wspólnych spotkań wigilijnych przez druhów OSP

- udział druhów w polowych mszach kościelnych

- udział  druhów w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP.

To z  parafii  Gradzanowo Kościelne ksiądz  kanonik Roman Tomaszewski, proboszcz tejże parafii oraz dziekan  dekanatu raciąskiego  pełni funkcję  gminnego kapelana  druhów  gminy Siemiątkowo.

W historycznym przeglądzie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej           w Gradzanowie Kościelnym należy wspomnieć nazwiska  prezesów oraz naczelników, którzy przyczynili się  do powstania oraz jej funkcjonowania do dnia dzisiejszego. Takimi druhami byli :  dh Bonifacy Drabczyński, dh Antoni Jastrzębski,  dh Józef Pazik, dh  Kazimierz Pluciński,  dh Witold Borowski,          dh Adam Charzyński, dh Henryk Rutkowski, dh Czesław Kowalski,  dh Kazimierz Ronkiewicz,  dh Andrzej Żandarski.

Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na Zarząd oraz jednostkę OSP Gradzanowo Kościelne  może się odbywać dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi gminy Siemiątkowo, władzami statutowymi  Oddziału Gminnego, Powiatowego oraz Wojewódzkiego Związku OSP, Komendy Powiatowej PSP w Żurominie, ale również dzięki  licznym sponsorom dziś tutaj obecnym.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi naszej gminy,  a w szczególności z Wójtem Gminy Piotrem Kostrzewskim oraz dzięki sponsorom udało się  wyremontować  remizę strażacką , pozyskać wiele nowoczesnego sprzętu, zakupić stroje bojowe oraz galowe dla druhów. Dzięki temu druhowie godnie mogą  reprezentować jednostkę przy podniosłych uroczystościach kościelnych, państwowych oraz strażackich. Jednostka wciąż rozwija swoją działalność, doskonali umiejętności, zdobywa nową wiedzę.

Dzisiejsza straż w tak małej miejscowości jaką jest wieś Gradzanowo Kościelne kontynuuje  chlubne tradycje minionych dziesięcioleci, a także wytrwale dąży do wszechstronnego rozwoju w poczuciu  bezinteresownej troski o dobro innych.

Aktualny skład zarządu jednostki OSP jest następujący:

(Proszę o prezentację poszczególnych funkcyjnych)

- prezes                       -          dh Stanisław Ronkiewicz

- naczelnik                  -          dh Andrzej Żandarski

- sekretarz                  -          dh Zbigniew Lewandowski

- skarbnik                   -          dh Przemysław Strzelczyk

- gospodarz                -          dh Mirosław Strzelczyk

Komisja Rewizyjna:

- przewodniczący    -          dh Daniel Trentowski

- członek                     -          dh Mateusz Lewandowski

- członek                     -          dh Karol Szlom

Kończąc  opis historyczny działalności  jednostki OSP w  Gradzanowie Kościelnym, pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas  i włożyli duży wysiłek dla dobra tej jednostki oraz lokalnej społeczności. Dziękuje tym wszystkim, którzy bezinteresownie pracowali na rzecz dzisiejszego  święta  strażackiego.

Dziękuje druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym za udział w  prowadzonych akcjach ratowniczo- gaśniczych. Dziękuję wszystkim tu obecnym druhom z Zarządem OSP,  kierowcami – mechanikami za osobisty wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

                                                                       

                                                                        Ze  strażackim  pozdrowieniem

                                                                   Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP RP

                                                                                     w Siemiątkowie

Siemiątkowo , 16 lipca 2017 roku

 [widgetkit id="18" name="OSPGradzanowo"]