Plany i cele

Obecnie zakończyliśmy już opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy”.

Integralna częścią tej Strategii jest Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy.

Strategia rozwoju gminy obejmuje potrzeby i możliwości w zakresie zagospodarowania wsi w wodę, budowy i naprawy dróg i mostów, wyznaczenie skupisk zieleni, ścieżek rowerowych, ścieżek edukacyjno – ekologicznych, parkingów oraz placów zabaw.

Strategia ujmuje tez zmianę nazwy miejscowości gmin oraz wprowadzenie nazwy placów i ulic.

Szczególne znaczenie przypisujemy budowie i renowacji zbiorników wodnych oraz trwałym skupiskom drzew.

Przechodząc do problemu należy zaznaczyć, iż występuje brak środków na budowę 70 km linii wodociągowej oraz naprawę 62 km dróg gminnych.

Problemem dla władz gminy jest zagospodarowanie majątku Gminnej Spółdzielni (baza o pow. 4 ha) w zasadzie w pełni uzbrojona oraz majątku po dwóch byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które są obecnie we władaniu Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie. Chodzi w tym wypadku o pozyskanie inwestora z zewnątrz a warunki miejscowe dla realizacji tego celu są sprzyjające.

Historia i zabytki

W dokumentach pisanych Siemiątkowo wymienione jest po raz pierwszy w 1388 r. a wiec za rządów na Mazowszu księcia Ziemowita IV (Siemowita), należy domniemywać, iż nazwa Siemiątkowo wywodzi się od nazwy tegoż władcy.

W 1979 r. podczas pracy przy budowie stadionu sportowego dokonano odkrycia archeologicznego. Wskutek prac wykopaliskowych odkryto urny z prochami ludzi żyjącymi tu w okresie latonskim, tzn. w IV wieku przed nasza era oraz kurhany młodsze o 500 – 700 lat.

W roku 1578 majątek Siemiątkowo był w większości własnością Jana Koziebrodzkiego, brata kasztelana Sierpskiego oraz sędziego ziemskiego płockiego i dlatego do nazwy Siemiątkowo dodano „Koziebrodzkie”.

Nazwa ta wg władz gminy była zbyt długa i w dobie obecnej techniki komputerowej stwarzała trudności, dlatego skierowany został odpowiedni wniosek do Urzędu Rady Ministrów o przywrócenie pierwotnej nazwy miejscowości. Wniosek został załatwiony pozytywnie. Z dniem 1.01.2004 r. powracamy do pierwotnej nazwy „Siemiątkowo” bez dodatku "Koziebrodzkie”.

Podczas powstania styczniowego okolice Siemiątkowa były w dniu 21.03.1863 r. widownia zaciekłych walk miedzy powstańcami a wojskami carskimi. W dniu tym starły się oddział pułkownika Zewachowa z Płocka z oddziałem wojskowego naczelnika województwa płockiego Zygmunta Padlewskiego. Niestety oddziały powstańcze po bohaterskiej walce zostały rozbite, gdyż posiadały znacznie słabsze uzbrojenie.

W okresie okupacji w okolicach Siemiątkowa rozwijał się ruch oporu. Intensywnie działały tu oddziały Gwardii Ludowej.

W 1944 r. teren gminy był penetrowany przez grupę dywersyjna - zwiadowcza powstańców polskich i radzieckich. W wyniku walk w rejonie wsi Siciarz poległo 7 partyzantów w tym radiotelegrafistka Ania Morozowa, której mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Gradzanowie Kościelnym. Fakty te opisał dokładnie Janusz Przymanowski w książce pt. „Minerzy podniebnych dróg”, która doczekała się ekranizacji.

Od 1.01.1973 r. Siemiątkowo stało się siedziba gminy.

Ludność zamieszkująca teren gminy jest pracowita, aktywna i ofiarna. W najnowszej historii gmina odnotowała szereg osiągnieć. W 1974 r. zdobyła tytuł Mistrza Gospodarności Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. i włączeniu do województwa ciechanowskiego sukces ten powtórzyła jeszcze 6 - krotnie.

Po ostatnich bezpośrednich i demokratycznych wyborach odbytych w dniu 27.10.2002 r. gmina już w nowych warunkach gospodarki rynkowej nawiązuje do tradycji dobrego gospodarowania.

Obecnie uwzględniając nowe wymogi i uwarunkowanie stawiamy na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku.

Dlatego bardzo intensywnie i systematycznie modernizujemy bazę, która będzie służyć realizacji tych celów.

Galeria

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9

Herb i flaga

Uzasadnienie symboli herbu

 Przez wiele wieków ród właścicieli Siemiątkowa – Koziebrodzkich, definiował nazwę obecnej siedziby gminy. Wielu przedstawicieli tego rodu piastowało wysokie stanowiska publiczne, przynosząc chwałę miejscowości. Stąd za wysoce uprawnione jest odwołanie się w dzisiejszym herbie gminy do ich rodowego godła – Jastrzębiec. Herb ten przez wieki występował w odmianach kolorystycznych: złotej  podkowy i  srebrnego krzyża, lub różnych tych barw podkowy i krzyża równocześnie. Tłem herbu najczęściej był błękit, ale zdarzały się w źródłach tła srebrne lub czerwone.

W projektowanych wzorach herbu przyjęto na błękitnym polu złotą podkowę i srebrny, nie zaćwieczony krzyżyk pośrodku.

Powiat Żuromiński to ziemia rolnicza – czego symbolem jest godło powiatu. Takie samo nawiązanie do uprawy roli stanowiła dyspozycja radnych. Do godła gminy wprowadzono więc stylizowane kwiaty rumianku – pospolitego kwiatu polnego, który zdobi pola uprawne a jako zioło leczy. Przez lata po wojnie wraz z innymi ziołami rumianek był na terenie gminy powszechnie pozyskiwany.

Rumianek ma utrwalone znaczenie symboliczne. Symbolizuje wrażliwą na codzienne piękno duszę mieszkańców, rozmiłowanych w ziemi, której uprawa od wieków dawała podstawy ich dobrobytu i powód dumy. Rumianek – jedno z najstarszych ziół, szczególny „dar niebios”, o wielu właściwościach zdrowotnych, od wieków symbolizuje zbawienie, optymizm i skromność – piękne motto mieszkańców tej ziemi. 

Wzór i opis herbu gminy

Herb gminy jest adaptacją herbu rodowego rodziny Koziebrodzkich – Jastrzębiec ze srebrną podkową i złotym krzyżykiem pośrodku, na błękitnej tarczy herbowej wg gotyckiego wzoru.. Nad podkową, niczym gwiazdy błyszczą trzy kwiaty rumianku, rozmieszczone „dwa nad jednym”.

herb

Wzór i opis flagi gminy

Współcześnie wiele samorządów na swoich umieszcza tarczę herbową. Zanika w ten sposób powoli najstarszy zwyczaj, kiedy chorągiew stanowiły same godła, bez obrysu tarczy herbu. Gmina Siemiątkowo w swoim wzorze flagi odwołuje się do tej najstarszej tradycji.

flaga

Flaga w kolorze błękitnym ma proporcje boków 5 : 8. Kwiaty rumianku o średnicy równej 15% dłuższego boku rozmieszczone są symetrycznie względem poziomej osi symetrii, lewy kwiatek odsunięty jest od lewego brzegu flagi o 20% długości boku dłuższego, a dwa pozostałe na tę samą odległość od brzegów dłuższych. Oś pionowa tych kwiatków odsunięta jst od krótszego boku na odległość połowy jego długości. Podkowa o wysokości równej 3/5 krótszego boku umieszczona jest centralnie w lewym umownym kwadracie o bokach utworzonych z krótszego boku flagi.

Kolorystyka herbu i flagi:

Niebieski     R = 1%          G = 147%     B = 222%     A = 255%

Żółty           R = 255%     G = 237%     B = 6%          A = 255%

Oświata, kultura, sport

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, do których uczęszcza 344 uczniów oraz Gimnazjum, do którego uczęszcza 191 uczniów.

Funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, w którym przebywa 35 dzieci.

W bieżącym 2003 r. dokonano generalnego remontu obiektu sportowo – rekreacyjnego w Siemiątkowie. Obiekt oddany do użytku w 1979 r. obejmuje miedzy innymi komplet boisk do gier dużych i małych usytuowanych na powierzchni 2,5 ha gruntów.

Posiada pełno - wymiarowe 400 m boisko oraz zaplecze. Faktem jest, ze obiekt po wybudowaniu w 1979 r. zajął II miejsce w Polsce w ramach konkursu Rady Głównej LZS i Gromady Rolnik Polski. Po wyremontowaniu będzie on na trwale stanowił bazę do kreowania kultury fizycznej i sportu.

W 2003 r. wybudowano tez zbiornik wodny w miejscowości Siemiątkowo Rogale. Zbiornik zajmuje pow. 0,5 ha lustra wodnego zaopatrywany jest w wodę przepływową źródlaną i stwarza bardzo korzystne warunki dla rekreacji i wypoczynku. Wiosną 2004 r. zaopatrzony został w wypożyczalnię sprzętu motorowo-wodnego.

W odległości 300 m od wybudowanego zbiornika wodnego rozpoczęto budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej.

Ścieżka długości 8,5 km. Kończy się na granicy wsi Siciarz przy zabytkowym drzewie nieopodal malowniczo położonej autentycznej „Wyspy Juranda” zwanej „ Gołuska Kępa”, która jest rezerwatem przyrody. 

O gminie

Charakterystyka Gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński, woj. mazowieckie

Jest gminą typowo rolniczą o stosunkowo słabych glebach.  Duży udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych (ponad 33%) powoduje, że większość gospodarstw towarowych  zajmuje się produkcją mleka.              

Przez północna cześć gminy przepływa rzeka Wkra. Teren gminy jest bardzo czysty pod względem ekologicznym. Stosunkowo duża powierzchnia lasów (ponad 2100 ha) oraz uksztaltowanie terenu tworzy zwłaszcza w dorzeczu rzeki Wkry niepowtarzalne piękno krajobrazowe.

W samym Siemiątkowie znajduje się wybudowany w 1974 r. 1,5 ha park wraz ze zbiornikiem wodnym. W środku parku znajduje się duży ważący ponad 40 ton kamień stanowiący okaz przyrodniczy.

  • 1
  • 2