Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (MIWIS MAZOWSZE 2021), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 206 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 30 995 403 zł.

Gmina Siemiątkowo uzyskała pomoc finansową w wysokości 88 520 tyś. zł na realizację zadania pod nazwą „”.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia trawiasta na boisku do piłki nożnej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonano stopy fundamentowe, osadzono tuleje do słupków, zostały zamontowane 2 bramki z siatkami oraz 2 piłkochwyty. W ramach zagospodarowania terenu została wykonana nawierzchnia strefy bezpiecznej, utwardzono teren pod dojazd. Zamontowano następujące urządzenia: drabinka gimnastyczna, podwójna ławeczka do mięśni brzucha, orbitrek, wioślarz, podwójna prasa nożna, urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono urządzenia małej architektury: ławki, tablica z regulaminem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci.