hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Siemiątkowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół w Siemiątkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (MIWIS MAZOWSZE 2021), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 206 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 30 995 403 zł.

Gmina Siemiątkowo uzyskała pomoc finansową w wysokości 88 520 tyś. zł na realizację zadania pod nazwą „”.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia trawiasta na boisku do piłki nożnej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonano stopy fundamentowe, osadzono tuleje do słupków, zostały zamontowane 2 bramki z siatkami oraz 2 piłkochwyty. W ramach zagospodarowania terenu została wykonana nawierzchnia strefy bezpiecznej, utwardzono teren pod dojazd. Zamontowano następujące urządzenia: drabinka gimnastyczna, podwójna ławeczka do mięśni brzucha, orbitrek, wioślarz, podwójna prasa nożna, urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono urządzenia małej architektury: ławki, tablica z regulaminem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci.