Wójt Gminy Siemiątkowo informuje o trwającym naborze wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Dzieci z rodzin pegeerowskich mogą otrzymać sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem Do dnia 02.11.2021 r. osoby spełniające wymogi określone w załączonym do niniejszej informacji Regulaminie mogą składać Oświadczenia, które będą podstawą umożliwiającą gminie złożenie wniosku o przyznanie grantu.

Adres strony internetowej grantu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin konkursu

Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia).

Z poważaniem

Wójt Gminy Siemiątkowo
Piotr Kostrzewski