hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

 unnamed

asi

baner ue

W dniu 03.07.2020 r. Wójt Gminy Siemiątkowo – Pan Piotr Kostrzewski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Manisty podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt, którego Beneficjentem będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego zostanie zrealizowany w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem projektu, który realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń.

W ramach partnerstwa do Zespołu Szkół w Siemiątkowie mają trafić urządzenia, oprogramowanie oraz zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia nauki zdalnej przy użyciu otrzymanego w ramach projektu sprzętu.

Partnerem wiodącym jest Województwo Mazowieckie.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020